Terms of Use

Warunki korzystania ze strony internetowej figazmakiem.edu.pl

Przed korzystaniem ze strony internetowej figazmakiem.edu.pl prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszej umowy.

1. Przegląd strony internetowej figazmakiem.edu.pl

Strona internetowa figazmakiem.edu.pl jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia serwisu osobom, które nie spełniają tego wymogu.

2. Oświadczenie

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z korzystania ze strony internetowej figazmakiem.edu.pl. Wszystkie informacje na stronie są udostępnione „w stanie istniejącym”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub domniemanej. Właściciel strony nie udziela żadnych gwarancji co do jakości, dokładności, kompletności lub aktualności zawartych na niej informacji.

3. Uzależnienie od informacji na stronie

Korzystając ze strony internetowej figazmakiem.edu.pl, użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie polegał wyłącznie na zawartych na niej informacjach. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z uzależnienia się od informacji zawartych na stronie.

4. Zakazane użytkowanie strony

Użytkowanie strony internetowej figazmakiem.edu.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem jest surowo zabronione. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych wobec osób, które łamią te zasady.

5. Zawartość udostępniana przez użytkowników

Użytkownicy mają możliwość udostępnienia na stronie internetowej figazmakiem.edu.pl swojej zawartości (np. zdjęć, komentarzy). Użytkownik odpowiada wyłącznie za treść takiej zawartości. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej zawartości bez podania przyczyny.

6. Spory

W przypadku sporów wynikłych z korzystania ze strony internetowej figazmakiem.edu.pl, strony będą dążyć do ich rozwiązania drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez właściwe sądy.

7. Zrzec

Właściciel strony zastrzega sobie prawo do odstąpienia od którychkolwiek postanowień niniejszej umowy w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

8. Całkowita umowa

Niniejsza umowa stanowi pełne porozumienie między użytkownikiem a właścicielem strony internetowej figazmakiem.edu.pl i reguluje korzystanie z serwisu.

9. Ograniczenia odpowiedzialności

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania ze strony internetowej figazmakiem.edu.pl.

10. Ochrona DMCA

Właściciel strony respektuje prawa własności intelektualnej innych osób i podejmuje działania zgodne z ustawą o prawach autorskich w cyfrowej erze (DMCA) w przypadku naruszenia praw autorskich przez użytkowników.

11. Indywidualne postanowienia

Niniejsza umowa nie zawiera żadnych postanowień, które mogą zostać zmienione wyłącznie na piśmie i podpisane przez obie strony.

12. Zmiany w warunkach korzystania ze strony

Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych warunkach korzystania ze strony internetowej figazmakiem.edu.pl w dowolnym czasie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej.

13. Polityka prywatności

Warunki korzystania ze strony internetowej figazmakiem.edu.pl uzupełniają Politykę prywatności, która określa zasady przetwarzania danych osobowych przez właściciela strony.

14. Zgoda na warunki korzystania ze strony

Korzystając ze strony internetowej figazmakiem.edu.pl, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszej umowy oraz Polityki prywatności.

15. Wyłączenie odpowiedzialności

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania ze strony internetowej figazmakiem.edu.pl lub związane z niemożnością korzystania z serwisu.

16. Ochrona praw autorskich

Wszelkie prawa autorskie do treści publikowanych na stronie internetowej figazmakiem.edu.pl przysługują właścicielowi strony. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie treści bez zgody właściciela jest zabronione.